¤T¥Û

³Ìªñ°g¤W¤F¡m§Ú«Yª÷¤TÒ±¡n.

ÁöµM¨Èµø¼½§¹¤F. ªB¤Í«o¿N¤FDVDµ¹§Ú.

©ó¬O§Ú¤W¬P´Á½Ð¤F¤@¤Ñ°²´Á¯d¦b®a¸ÌÞsºÐ.

¦ý®É¶¡©Ò­­. ¨ì²{¦bÁÙ¥¼§¹¦¨. ¬Q±ß´N´X¥G»PªÎ±C¬°ª§¹q¸£¦Ó¤j¥´¥X¤â.

§Ú¤@ÃäÚ». ¤@Ãä°ÝÂI¸Ñ¤T¥Û¥i¥HËݦ³«¬. ÂI¸Ñhenry¥i¥HËÝè°¥J.

ÂI¸Ñ¤TÒ±ªÎ±o¾¤¤S¥i·R. º³¬Ã¯f±o¾¤¤S·¡·¡°Ê¤H.

¤@®É¯º¨ì¥ÏñF. ¤@®É¤SÚ»¨ì²´ÀãÀã.

¤T¤Q·³¦ü¥G¬O¤k¤Hªº¤j­­.

¦ý¥u­n¥Î¤ß¥h·R. ¥Í¬¡ÁÙ¬O¥i¥H¦h«º¦hªö.

¤T¥Û¤@¥y¡u§Aªº¾y¤O´N¬O§A¤£ª¾¹D¦Û¤v«Ü¦³¾y¤O¡v.

¨¬°÷Åý¤@²³¤kfans»}¦º¬ÛÀH.

²`±¡ªº¨k¤H. ¦h¥X²{¦b»´ÃP³ß¼@. ¤£¸g·NªºÅý§A·P°Ê¸U¤À.

²`±¡ªº¤k¤H. «o¸g±`³Q¦w±Æ¥h­±¹ï¥ÍÂ÷¦º§O. ­ú¦¨²¤H¤èªÖ½}¥ð.

§Ú³ßÅw¤T¥Ûªº¥Î±¡. §ó³ßÅw¤TÒ±ªº²v¯u. 

³ßÅw¤@­Ó¤H. ¨ä¹ê¯uªº«Ü²³æ.

Log in to write a note