©}Æ{

«Y«}°µ¦n¤H´Nª`©w­n­Ú¤H½¼.

ÁöµM§A¦a°ª¯Å¹L§Ú.

­Ú³¥§Ú°µ«Y¤Ñ¸g¦a¸q.

¦ý«Y¦³ÉNçܹL§Ú³£·|¦³³»­ø¶¶ªº®É­Ô.

§A¦a¤f¤fÁnÁn¥s§Ú¦a­ø¦n°µËÝ©].

¤j¨Ð. §Ú³£·Q¤»ÂI¦¬¤u¬[.

ËÝ«Y¦h³¥°µ¤X¹À.

§ÚºÉ¤ßºÉ¤O»°deadline.

©]±ß¯d«Yoffice¤Ï¦Ó¦n¦ü°µ¸éËÝÅå­Ú¤H¾x.

 

¤w¸g¤Ö¥ª¹ï¤â.

¦Û¤v¥´¤d½g¤@«ßªºmemo¦Llabel°µ®I¸ô¤H¥ÒÀ°§A¦a®Õ¹ï³£ºâ°Õ.

§A­n©ñ°²Ý¯¤H¶}·|­ø¥i¥Hݯ²Ä¤G­Ó¤H¬[«§.

¥¼±o§Ú¦P·N´N¦P¤j¦ÑÁóÁ¿.

Ëݼ˳£ºâ´L­«§Ú«§.

§Ú¦Ó®a«Y«}©^¤î°µ§A´À¨­.

ËÝÃä­Ó°µ§Ú´À¨­.

 

§A­n°µ®I¤H¦adivision­Óhead­n¤W¦ì«Y§A¬J¨Æ.

¦ý«YÂI¸Ñ¤S«Y­n©ì®I§Ú¸¨¤ô.

Ëݦۤvdivision¬J³¥«Y«}­ø¾p°µ.

§Ú°÷ª¾routine³¥µL²á°Õ.

ËÝ¥i¥H­ø°µ«§.

¥[­ø¨ì¤H¤u­Ú¤H«}¤S«Y­Ú¤H¾x.

 

¦n°Õ. ¦Ó®a­Ú§Aµo²{¦³³¥°µº|°Õ.

§A°Ý§Ú¾p­ø¾p°Ý³d.

§A­n°Ý«}°ÝÅo.

§A­ø­n¯µ®ÑªG°}¤S­ø¨£²z¤U§Ú¦a¦º¬¡.

§AÁé·N­ÚE­ÚF§Ú³£ÉN©Ò¿×°Õ.

 

§A¸Ü§Úoverload. ±Nd³¥§P­Ú¹jÂ÷¦ì°µ.

³Þ.§Aª¾­øª¾Ê³£«Y¦n¦h³¥°µ¬[.

¦Ó®a®Ú¥»«Y§Ú¦a­Ó­Ó³£¦n¦h³¥°µ.

¦ý«Y§A¥ò¤£Â_ËÝÅó³¥µf¾¤°µ.

§Ú¦a«Ydo re mi©Q.

§A¦ô«Y¦¨¤ä­x¶¤«§.

 

«Y©O«×§Ú¥i¥H¦n­ø«È®ð.

µf¨ìoffice§Ú¤S¥u¯à§CÁn¤U®ð.

°V«Y§É«×´N²b«YÃѳÛ.

¨C¤éµf¤u³£­ø¶}¤ß.

©Ò¦³¦ÑÁó³£­Ú§Úduk¹L®Í.

­Ó¤ß¦³d¤ºª¹¦ý«Y±ø®ð¤S­ø¶¶.

§Ú·Q¤j¥s§Ú­ø¼´°Õ.

¦ý«Y§Ú¤S­ø·QËݦۨp.

§Ú¤S­ø±Ë±o¥÷¤H¤u.

§Ú¤S¦nÁé·N§Úd¦n¦P¨Æ¦n¦ÑÁó.

 

Á¿¨ì§À.

§Ú¯u«Y·Q±N©Ò¦³¤u§@°µ¦n.

§Úµ·²@¨S¦³°½Ãi.

¥u«Y§Úº¥º¥Ä±±o³o¼Ëªº¤@­Ó§Ú¥u·|¤£Â_³Q¤H§Q¥Î.

¦n¥i¼¦.

 

©}®I©}®I.

¤H³£Åö.

§Ú±q¨Ó¥¼¸Õ¹L¼gËÝ®t¦Hªº¤é°O. ¤£¹L§Ú¬Û«H¥u¦³ª½¸Üª½»¡¤~¯àµoªn§Ú¤º¤ßªº¤£©Á.¯uªº.§Ú²{¦b¤ß±¡¤w¦n¤F¤@ÂI.Á¹L.

Log in to write a note
March 17, 2006

¤é°O­nª½¸Üª½»¡¤~¦n ^_^

March 18, 2006

sometimes when i feel really bad, hv a big meal or drink a cup or beer can help a bit. our gov should be proud of hving a staff like u. Cheer up! i dont wanna see u black-face when i m back.