טז אדר שני תשפד

אף שהיה לי כאבים –וזה מחמת פשיעתי של אכילה גסה דגים וכל מטענים בלילה… ברוך השם שחזרתי לישון אחר הקיצת שני פעמים ב ל י  תרופה!!  וזה סייתעתא

דשמיא גדולה אצלי.. וכן על עיקר העניין שאין לי שלשול זה שבוע!! ואף שיש כאבים–אבל שלשול גרע טפי וטפי–התפללתי היום מניין של רופשיץ ק”ש עים בכותיה בזמנה והיה לי מקום טוב אצל החלון ובאתי בזמן המוכשר  בלי פקפוק—החלב היה טוב בעד הקפה אף שהיה בן כמה ימים –אני יושב פה בביהכ”ן 67 למעלה ואין הלוויה כ ע ת.. אף שכנרא היה ביום הזה וגם אתמול אבל כבר התפנו  אף שאכלתי כל כך  דזאנק  אתמול  אכתי ריחם ד’ עלי ולא קמתי עים קולד

אחר חפוש זמן מה מצאתי הציורים למסכת פסחים ירושלמי  שבעוד כמה ימים אסיים  כ ל  סדר מועד אשר החילותי לפני ר”ה דהאי שתא– ובס”ד כוונתי להדפיסו לקראת השמחה של בני מרדכי [אשר בדעתו לשבות אצלנו..]

Log in to write a note