כג אדר שני תשפד

אתמול היה איזה קטטה אודות חלונות בבית רופשיץ אך הקב”ה העיר רוחי שלא להשתטות  ונכנעתי להרב משה  וע”יז נהגתי כאיש נורמלי

בלילה קמתי שני פעמים בייסורים אך ב”ה הצלחתי לחזור לשינה בלי תרופה   והגם שיש לי כאבי בטן חזקים כעת   [שמא מפני הצולנט או הקישקע שאכלתי אתמול]  על כל פנים אין לי שלשול החזק מאד שגורמת עוד יותר צער— ואני מתחןן אל ד’ אנא אנא הצילני מייסורי בטן  ואל תשליכני  — ותן בלבי יצה ותבונה  איך להינצל מכאבים הללו בכל עת ועונה  ויאמר לכאבי בטני די!!! אני מתבונן בחסדי ד’ המרובים של בני מרדכי ולאה שאתה ד’ משכין שלום ביניהן  ועוד הגדלתי חסדך עליי ועליהן  שהיא מעוברת ועוד מעט ותלד מה אשיב לד/ כל וכו’

גמרתי הדפים בעת מועד ות”ל שלמדתי קצת בלילה ולא ביטלתי הזמן

Log in to write a note